Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig, szombaton 14-18 óráig.

PÁLYÁZAT MÚZEUMIGAZGATÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

2023. július 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

413/2023.(VII.13.) határozata melléklete

 

       PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot hirdet az Intercisa Múzeum (2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.) vezető állású munkavállaló (igazgató) beosztásának betöltésére

 

A meghirdetett álláshely:

Vezetői beosztás:                            vezető állású munkavállaló

Vezetői beosztás megnevezése:    igazgató

A vezetői megbízás időtartama:      5 év határozott időre,

2024. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig szól.

A munkaviszony időtartama:

Az igazgatói munkakör öt év határozott időre szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára megbízatásának lejártát követően, határozatlan idejű, kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében teljes munkaidőre, általános munkarendben.

Foglalkoztatás jellege:                  Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:                  Intercisa Múzeum

                                                         2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.

A munkakörbe tartozó, és a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • A jogszabályban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.
 • Az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézményben foglalkoztatott munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • Az Intercisa Múzeum feladatellátásához szükséges anyagi, tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása.
 • Költséghatékony gazdálkodás biztosítása a megadott feltételek alapján.
 • Részvétel az Intercisa Múzeum gyűjteményének gyarapításában, a tudományos kutató- és feldolgozó munkában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a felek megállapodása alapján kerül sor a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak, és az intézményben foglalkoztatottak juttatásaira vonatkozó helyi rendelkezések szerint.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásból való eltiltás alatt
 • megfelel a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020 (X. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) előírt képesítési követelményeinek;
 • mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség
 • a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 • a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása.
 • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez,
 • vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten túl, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény működtetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai, vezetői program,
 • a pályázati feltételként előírt végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása, (a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával),
 • egészségügyi alkalmasság igazolása (foglalkozás egészségügyi I. fokú szakvélemény (1 évnél nem régebbi) ).
 •  szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolást,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó – amennyiben a képzést még nem végezte el – nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére (aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
  • az érintett hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
  • az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
  • a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom,
  • az érintett a pályázatának nyílt vagy zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat személyesen Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere titkárságán (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. “A” épület II. emelet 202. sz. helyiség) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda: 8-12, 13-16 óráig, péntek: 8-12 óráig), vagy postai úton Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, 2400 Dunaújváros Városháza tér 1. címen kell benyújtani 1 eredeti és 3 másolati példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni az “Intercisa Múzeum igazgatói pályázat” jeligét.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról az EMMI rendeletben meghatározott bizottság véleményének kikérését követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt. A határidőn túl benyújtott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A közgyűlés fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje:         2023. október 20.

A magasabb vezetői beosztás 2024. január 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető nyújt a 06-25/544-306 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.dunaujvaros.hu Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapja: 2023. július 20., mely időpont a pályázati határidő kezdő időpontja.

www.intercisamuzeum.hu – 2023. július 20.

Letölthető a pályázati felhívás,  A múzeum által kiírt pályázatok  című oldalról.