Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

Közérdekű adatok közzétételének szabályzata

Közérdekű adatok közzétételének szabályzata

Jogalap

2011. évi CXII.törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat keresőrendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályról

A közérdekű adat meghatározása
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismert, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedően értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

A közérdekű adatok közzétételének szabályai
Közérdekű adatok megismerésére írányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló Szabályzat.
Hatályos: 2020.05.01. napjától

A honlapon a múzeum közérdekű adatait a közadat program keretében üzemeltetett (www.kozadat.hu) honlapon is közzéteszi.
 
Közzétételi lista
A múzeum, mint adatfelelős a következő közzétételi lista alapján teszi közzé a közérdekű adatait:
I. Szervezeti, személyzeti adatok
   Elérhetőségek
   Szervezeti felépítés,szervezeti egységek feladatok
   A múzeum vezetősége
   Nyitva tartás, ügyfélszolgálat
   A múzeum írányítása alatt álló, alárendeltségében müködő közfeladatot ellátó egysége: Római Kőtár és Fürdő
   A múzeum többségi tulajdonában vagy részvételével müködő gazdálkodó szervezet
   A múzeum által alapított közalapítványok
   A múzeum által alapított költségvetési szervek
   A múzeum által alapított lapok
   Fenntartó, felügyeleti, törvényességi ellenörzést gyakorló szerv
II.Tevékenységre, müködésre vonatkozó adatok
   A múzeum feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok,               eljárásrendek
   Közszolgáltatások
   A múzeumi nyilvántartások és adatbázisok jegyzéke
   A múzeum nyilvános kiadványai
   Hirdetmények, közlemények
   A múzeum által kiírt pályázatok
   A múzeum alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenörzések nyilvános megállapításai
   A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kérelmek intézésének szabályzata
   A múzeum tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyüjtés eredményei, időbeli változások
   A múzeumra vonatkozó egyedi közzétételi lista
   Közérdekű adatok közzétételének szabályzata
   Éves beszámoló
   Koncepciók, tervek, munkatervek
III. Gazdálkodási adatok
   Költségvetési előírányzatok
   Költségvetési beszámolók
   Foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások
   A múzeum által nyújtott költségvetési támogatások kedvezményezettje
   Egy illetve öt millió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések, beruházások, szerződések
   Koncessziós szerződések
   Nem alapfeladatok ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések
   Európai Uniós fejlesztések
   Közbeszerzések

Közzétételi helyesbítés, frissítés és eltávolítás

Az intézményvezető (adatfelelős) gondoskodik a honlap folyamatos üzemeltetésről (24 óra) az esetleges üzemzavar elhárításáról, az adatok fríssitéséről, folyamatos hozzáférhetőségéről, hitelességéről mint a saját honlapon, mind a kozadat.hu honlapon.
Az adatfelelős gondoskodik róla, hogy az mindig aktuális, legfrissebb közérdekű adat jelenjen meg az elektronikus felületeken.
Az adatfelelős a helyesbítésre, fríssitésre szoruló adatokat az adatközlőnek juttatja el, aki a kapott adatokat az adatfelelős és a közzétételi idejének megjelölésével közzéteszi. Az adatfelelős köteles az eljuttatott és a közzétett adatok egyezőségét ellenőrizni. Az adatfelelős a közzétett adatok pontosságát, időszerűsségét és értelmezhetőségét a közzétételt követően is folyamatosan figyelemmel kíséri.
Az adatközlő az Intercisa Múzeum kijelölt munkatársa. Az adatközlő az adatfelelős egyidejű értesítésével visszautasithatja az átvett adat közzétételét, ha az az előírt, a közzétételi szabályzatban meghatározott vagy megállapodott formátum szerinti követelményeknek nem felel meg, és így közzétételre formai okokból nem alkalmas.
Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat fríssítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltével nem szüntethető meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adat változás (fríssités) tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, valamint feltünő módon azt, hogy az archívumban elérhető adat nem időszerű. Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves vagy a pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, sem az egységes közadatkereső rendszer számára.
Hatálybalépés: 2016.08.26.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

frissítés

megőrzés

Elérhetőségek

A változásokat követően azonnal

Előző állapot törlendő

Szervezeti felépítés, szervezeti egységek, feladatok

A változásokat követően azonnal

Előző állapot törlendő

A múzeum vezetősége

A változásokat követően azonnal

Előző állapot törlendő

Nyitva tartás, ügyfélfogadás

A változásokat követően azonnal

Előző állapot törlendő

A múzeum irányítása alatt álló, alárendeltségében működő közfeladatot ellátó egysége: Római Kőtár és Fürdő

A változásokat követően azonnal, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum

A múzeum többségi tulajdonában vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet

A változásokat követően azonnal, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum

A múzeum által alapított közalapítványok

A változásokat követően azonnal, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum

A múzeum által alapított költségvetési szervek

A változásokat követően azonnal, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum

A múzeum által alapított lapok

A változásokat követően azonnal, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum

Fenntartó, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A változásokat követően azonnal, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A múzeum feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok, eljárásrendek

A változásokat követően azonnal, a régi listánál jelölni: archívum

1 évig archívum

Közszolgáltatások

A változásokat követően azonnal

1 évig archívum

A múzeum nyilvántartások és adatbázisok jegyzéke

A változásokat követően azonnal, a réginél jelölni: archívum

1 évig archívum

A múzeum nyilvántartásainak jegyzéke

A változásokat követően azonnal

1 évig archívum

A múzeum nyilvános kiadványai

negyedévente, a réginél jelölni: archívum

1 évig archívum

Hirdetmények, közlemények

folyamatos

 1 évig archívum

A múzeum által kiírt pályázatok

folyamatos, a réginél jelölni: archívum

1 évig archívum

A múzeum alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A vizsgálat, jelentés megismerését követően haladéktalanul

végleg

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kérelmek intézésének szabályzata

Negyedévente, a réginél jelölni: archívum

1 évig archívum

A múzeum tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedévente, a réginél jelölni: archívum 

1 évig archívum

A múzeumra vonatkozó egyedi közzétételi lista

változást követően azonnal

Előző állapot törlendő

Közérdekű adatok közzétételének szabályzata

változást követően azonnal

Előző állapot törlendő

Éves beszámolók

újak, réginél jelölni: archív

végleg

Koncepciók, tervek, munkatervek

újak, réginél jelölni: archív

végleg

III. Gazdálkodási adatok

Költségvetési előirányzatok

negyedévente, réginél jelölni: archív

10 évig

Költségvetési beszámolók

évente, réginél jelölni: archív

10 évig

Foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások

Negyedévente, réginél jelölni: archív (költségvetési előirányzatból)

1 évig archívum

A múzeum által nyújtott költségvetési támogatások kedvezményezettje

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

5 évig

Egy- illetve ötmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések, beruházások, szerződések stb.

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

5 évig

Koncessziós szerződések

Negyedévente, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum

Nem alapfeladatok ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum

Európai Uniós fejlesztések

Negyedévente, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum

Közbeszerzés

Negyedévente, a réginél jelölni: archív

1 évig archívum